Companyia Bufanúvols

CONDICIONES GENERALES DE USO DE www.bufanuvols.net

1. Condició d’USUARI
L’accés o ús del lloc web www.bufanuvols.net implica tenir la condició
d’USUARI i l’acceptació de les condicions generals d’utilització.

2. Condició de TITULAR
En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis
de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement
dels USUARIS de www.bufanuvols.net, la següent informació relativa al TITULAR
del domini:
1. Nom i denominació social: Pau Tarruell LLonch
2. Residència i domicili: Plaça Canigó, 5B5 08211 Castellar del Vallès
3. Adreça de correu electrònic: gbufanuvols@gmail.com
4. NIF: 33871188P

3. Objecte
A través del web www.bufanuvols.net el seu TITULAR facilita als seus USUARIS
l’accés a informació sobre diferents serveis.

4. Condicions d’ús
     – L’accés al web és gratuït.
     – L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del web.
     – L’USUARI es compromet a fer un ús adequat del contingut que ofereix a
          www.bufanuvols.net, abstenint-se d’utilitzar-lo amb finalitats il·lícites, que
          contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o
          provoquin danys en els sistemes del web o en els dels seus proveïdors o tercers.
    – El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys
          derivats de l’existència de virus informàtics, tot i que no es fa
          responsable dels danys o errors, que deguts a la presència de qualsevol virus,
          pugui rebre el sistema informàtic de l’USUARI quan hi accedeixi.
    – www.bufanuvols.net es reserva el dret a fer les modificacions que
          consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant
          els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen
          presentats o localitzats.
     – El TITULAR es reserva el dret a negar o retirar l’accés al portal i/o els serveis
          oferts sense necessitat d’avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells
          USUARIS que no compleixin les condicions generals d’ús.

5. Propietat industrial i intel·lectual
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que
apareixen en el portal són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui
entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap
classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
El contingut és propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers i no se cedeixen a
l’USUARI. Aquest no en pot fer un ús més enllà de l’estrictament necessari per a
un correcte ús del portal i els seus serveis.
Aquesta clàusula inclou, imatges, so, àudio, vídeo, software, texts, marques,
logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats,
programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.
En virtut del disposat en el Leg. 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda prohibida la reproducció, distribució, i
comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part
del contingut d’aquest web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per
qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.
L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol
dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a
www.bufanuvols.net.

6. Xarxes socials
www.bufanuvols.net és present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es
realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals,
sigui per fer-se seguidores, o per altres sistemes, es regirà igualment per aquestes
condicions generals d’ús, sense perjudici d’aquelles condicions específiques
inherents a la xarxa que correspongui.
7. Exclusió de garanties i responsabilitat
El contingut ofert per www.bufanuvols.net té caràcter informatiu.
El TITULAR no es fa responsable dels errors o omissions que hi puguin haver en
la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que es pugui fer d’aquesta.
www.bufanuvols.net no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui
ocasionar el funcionament del web, com d’errors o omissions en el contingut,
manca de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes lesius en el
contingut, tot i que s’han adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

8. Enllaços
Quan a www.bufanuvols.net es disposin enllaços a altres llocs d’internet,
www.bufanuvols.net no exerceix cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap
cas el TITULAR assumeix cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que
pertanyi a un lloc web aliè, ni en garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat,
fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol
material o informació continguda en cap d’aquests enllaços.

9. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús
Aquestes condicions romandran en vigor de forma indefinida, sense perjudici de la seva
modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent
degudament publicada en el lloc web.

10. Jurisdicció i legislació aplicable
Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal
aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de
Sabadell.